M

In opdracht van het bestuur van Stichting MOAM verricht Integis BV een onafhankelijk extern forensisch onderzoek naar het al dan niet bestaan van norm overschrijdende gedragingen (in de vorm van bijvoorbeeld intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en/of pesten) door de heer M. Nekoui in zijn hoedanigheid van directeur van Stichting MOAM teneinde inzicht te verstrekken in:

·       De aard en omvang van de verwijten;

·       De mate waarin en de wijze waarop de verwijten verifieerbaar zijn;

·       De feiten en omstandigheden die samenhangen met de verwijten;

·       De rol van de daarbij betrokken personen en organen;

·       Het (destijds) vigerende normenkader.

Inmiddels hebben meerdere mensen contact opgenomen met Integis BV. Met iedereen die zich heeft gemeld, is of wordt een gesprek aangegaan. Wij danken allen voor zijn/haar medewerking en wachten de resultaten van het onderzoek af.